Điều khoản & Điều kiện chung

Điều khoản chung

Những điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng của bạn đối với website mang tiên miền thegioisofa.com thuộc quyền khai thác của Công ty Cổ Phần Thế Giới Sofa. Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa với việc chấp thuận những các điều khoản, điều kiện ghi nhận tại đây.

Hạn chế quyền sử dụng chung, quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website hoặc cung cấp thông qua website của chúng tôi, như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh,… của thegioisofa.com hoặc các nhà cung cấp nội dung của thegioisofa.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn được sử dụng các Tài Liệu đăng tải trên website này cho mục đích tiêu dùng cá nhân, không vì mục đích thương mại và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phi thương mại.

Việc sao chép, sửa đổi một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, nhượng lại quyền, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản thành viên liên quan của Thế Giới Sofa. Trích dẫn nguồn từ website này là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng bất cứ tài liệu nào của chúng tôi.

Quảng cáo trên website

Chúng tôi sẽ nỗ lực để tuân theo bất ký quy định nào liên quan đến website được ban hành bởi Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng Cáo và được quy định bởi Luật Quảng Cáo 2012 của Việt Nam.

Khước từ

Thế Giới Sofa sẽ không nhận trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào liên quan đến tài liệu có sẵn trong website. Độ tinh cậy vào thông tin, tài liệu, độ chính xác tại đây rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền và không chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ, hay độ tin cậy của các thông tin, dịch vụ, tài liệu và các khoản mục khác được cung cấp qua website này dưới mọi hình thức.

Thế Giới Sofa không cam kết cung cấp quyền truy cập vào website vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Thế Giới Sofa sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào về khả năng truy cập website, hoặc bất kỳ hậu quả nào xảy ra từ những thứ không tồn tại trên website.

Những quy định khác

Thế Giới Sofa có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng website sẽ được coi như các bạn đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện mới đó.